ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับปริญญาตรี


การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลนักศึกษาใหม่ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

  1. เข้าเมนู “การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลนักศึกษาใหม่”
  2. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในช่องรหัสประจำตัวประชาชน (http://applicant.mfu.ac.th/SurveyStudent/)
  3. กรอกข้อมูลแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและทำการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้ browser google chrome ในการตอบแบบสอบถามนักศึกษาใหม่