ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับปริญญาตรี


การบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้นักศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ให้ครบทุกขั้นตอน

  1. บันทึกระเบียนประวัติ
  2. แนบไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่
  3. บันทึกข้อมูลหนังสือค้ำประกัน
  4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
  5. พิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

โปรดนำใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
มายื่นในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560