ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับปริญญาตรี


แผนผังสถานที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


ชั้น1


ชั้น 2