ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับปริญญาตรี


How to Live and Learn on Campus 2017โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560
How to Live and Learn on Campus 2017
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

1. หลักการและเหตุผล
     เนื่องจากระบบการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานั้นมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีระบบการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย ปรับตัว และเรียนรู้วิธีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข กิจกรรมประกอบด้วย

     1) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (How to learn) ได้แก่ การแนะนำวิธีการเรียนรู้และใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา การได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ในสำนักวิชา และการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น
     2) กิจกรรมแนะนำการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (How to live) ได้แก่ การบริหารเวลา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การควบคุมความเครียดและความกังวล การรับมือกับความรัก เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้ทักษะในการเรียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
  3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาในสาขาวิชาของตนเอง

3. การเตรียมตัวของนักศึกษา
  1. ชุดนักศึกษา
  2. ชุดลำลอง กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)
  3. ยา (สำหรับนักศึกษาที่มีโรคประจำตัว)
  4. ร่ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร: 053-916522, 053-916527
เว็บไซต์: How to Live and Learn on Campus 2017