ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับปริญญาตรี


การตรวจสุขภาพ / หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโปรดอ่าน

ขอให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พิมพ์แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงรายมือชื่อของนักศึกษาที่ช่องผู้ขอลงทะเบียน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ นำมาส่งในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ