ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับปริญญาตรี


การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

 1. พิมพ์ใบแจ้งการยอดการชำระเงิน ตามรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 2. นำใบแจ้งยอดการชำระเงิน ติดต่อชำระเงิน ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 สามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment ที่ให้บริการ โดยเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท มีดังนี้
  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. ให้นักศึกษาทุกคนนำเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคาร
  ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 053-916-016