ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา


ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000
2 ค่าประกันของเสียหาย (ตลอดหลักสูตร) 2,000
3 ค่าบริการสาธารณะ 800
  รวมทั้งสิ้น 22,800

หมายเหตุ นักศึกษาต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  1. ค่าชุดนักศึกษา จำนวน 2 ชุด ราคา 1,500 บาท
  2. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 200 บาท