ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่


กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
พุธ 12 - ศุกร์ 14 ก.ค. 2560 - บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ อัพโหลดไฟล์เอกสาร และพิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่าน www.mfu.ac.th/info2017 www.mfu.ac.th/info2017
เสาร์ 29 ก.ค. 60 10.00 - 12.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่, ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และวัดตัวตัดชุดนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ศุกร์ 18 ส.ค. 60 08.00 - 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรดติดตามข่าวในประกาศ
เสาร์ 19 ส.ค. 60 วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560