ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับบัณฑิตศึกษา


บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่


ให้นักศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ให้ครบทุกขั้นตอน

  1. บันทึกระเบียนประวัติ
  2. แนบไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่
  3. พิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

โปรดนำใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
มายืนในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560