ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ติดต่อสอบถาม / Contactส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053 916369-74, 053 916433 , 053 916544-7
โทรสาร : 053 916375
Email: reg@mfu.ac.th

Office of the Postgraduate Studies Mae Fah Luang University

333 Moo 1 ThaSud Mueng Chiang Rai 57100
Tel. : 053-916137-40
Fax. : 053-916141
Email: reg@mfu.ac.th